Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

Продажа алкоголя


 • Вы не можете создать новую тему
 • Please log in to reply
3 ответов в этой теме

#1 jst

jst
 • Постоялец
 • 3 800 сообщений
 • Откуда:TLN

Отправлено 03 Апрель 2014 - 13:36

Что означает  kriminaalmenetluse seadustiku 163,164,165?Обязательно ли тратить свое время чтобы давать показания против малолеток. которые купили алкоголь по чужим документам?У меня отпуск а тут еще и полиция извещение прислала.


 • 0

#2 basic

basic

  В погоне за пивом

 • Постоялец
 • 4 025 сообщений

Отправлено 03 Апрель 2014 - 13:41

§ 1631 Isiku väljakutsumine üldmenetluses maakohtus

 (1) Maakohtus üldkorras menetletavas kriminaalasjas korraldab tunnistaja, asjatundja ja eksperdi väljakutsumise kohtumenetluse pool, kes taotleb vastava isiku ülekuulamist.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

 (2) Maakohtus üldkorras menetletavas kriminaalasjas korraldab kannatanu, tsiviilkostja, kolmanda isiku ja nende esindajate väljakutsumise prokuratuur.

 (3) Maakohtus üldkorras menetletavas kriminaalasjas korraldab süüdistatava väljakutsumise kaitsja või prokuratuur vastavalt eelistungil kokkulepitule. Kui kokkulepet ei saavutata, siis korraldab süüdistatava väljakutsumise prokuratuur.

 (4) Kohus väljastab kohtumenetluse pooltele nende taotlusel kutsed eelistungil, märkides kutsele käesoleva seadustiku § 163 lõikes 1 loetletud andmed. Kutsuja ametinimetuse ja andmete kohale märgib kohus kohtumenetluse poole andmed.

 (5) Kohus väljastab kaitsjale tema taotlusel rahvastikuregistrist selle isiku aadressi, kes kutsutakse tunnistajana kohtusse kaitsja taotlusel.

 (6) Kutse toimetab tunnistajale, asjatundjale ja eksperdile kätte kohtumenetluse pool või tema ülesandel kolmas isik.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

 (7) Kui prokuratuur täidab käesolevas paragrahvis ettenähtud ülesandeid, laienevad temale käesoleva seadustiku § 213 lõike 1 punktides 5 ja 10 nimetatud õigused. Prokuratuuril on õigus kutsuda kohtumenetluses iseseisvalt välja isikuid, kelle kutsumine on otsustatud eelistungil.
[RT I 2008, 32, 198 - jõust. 01.01.2009]

§ 164.  Kutse kättetoimetamise üldkord

 (1) Isik kutsutakse uurimisasutusse, prokuratuuri ja kohtusse telefoni, faksi või muu tehnilise sidevahendi kaudu edastatud kutsega.

 (2) Kui on alust arvata, et isik hoidub kõrvale menetleja juurde ilmumisest, või kui isik on avaldanud soovi saada kutse kirjalikult, kutsutakse ta uurimisasutusse, prokuratuuri ja kohtusse kirjaliku kutsega.

 (3) Kohalviibivatele isikutele uurimisasutuse ametniku, prokuröri või kohtu etteloetud teated võrdsustatakse kutse andmisega allkirja vastu käesoleva seadustiku § 165 lõike 2 mõttes, kui selle kohta tehakse protokolli märge.

 (4) Kutse tuleb isikule teatavaks teha või kätte toimetada nii, et talle jääks ilmumiseks piisav ajavaru.

 (5) Kutse võib kätte anda iga päev, sõltumata kellaajast.
[RT I 2004, 46, 329 - jõust. 01.07.2004]

§ 165.  Kirjaliku kutse kättetoimetamise kord

 (1) Kirjaliku kutse võib kätte toimetada teatisele antava allkirja vastu, posti teel allkirja vastu väljastatava postisaadetisena või elektrooniliselt.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

 (2) Kirjalik kutse antakse täisealisele isikule ning vähemalt neljateistaastasele alaealisele allkirja vastu teatisel. Alla neljateistaastasele või psüühikahäirega inimesele adresseeritud kirjalik kutse antakse tema vanemale või muule seadusjärgsele esindajale või eestkostjale allkirja vastu teatisel. Kui kutset ei olnud võimalik kutsutavale kätte anda, antakse see temaga koos elavale täisealisele perekonnaliikmele allkirja vastu teatisel või saadetakse kutsutavale edastamiseks tema töökohta või õppeasutusse.

 (3) Postiga saadetud kutse loetakse isiku poolt kättesaaduks postiteenuse osutaja väljastusteates märgitud päevast.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

 (4) Kutse võib saata menetlusosalistele elektronpostiga menetlusosalise poolt menetlejale avaldatud või menetlusosalise tööandja või isiklikul veebilehel avaldatud elektronposti aadressil. Elektronpostiga edastatud kutse peab sisaldama märget kutse kättesaamise elektroonilise kinnitamise kohustuse kohta. Juhul kui menetleja poolt välja selgitatud elektronposti aadressil saadetud kutse saatmisest alates kolme tööpäeva jooksul ei saada kutse kättesaamise kinnitust, saadetakse kutse allkirja vastu väljastatava postisaadetisena või antakse kutsutavale allkirja vastu.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

 (41) Kui kutse tehakse kättesaadavaks e-toimiku süsteemi kaudu, teatatakse kutse olemasolust kutsutava elektronposti aadressil, mis on näidatud menetlusdokumendis või avaldatud Internetis. Teatis peab sisaldama viidet e-toimiku süsteemis asuvale digitaalsele kutsele ja sellega tutvumiseks antavat tähtaega, milleks on saatmise hetkest kolm päeva. Kutsele ei lisata digitaalallkirja, kui selle saatja ja saatmisaeg on e-toimiku süsteemi kaudu tuvastatavad. E-toimiku süsteemi kaudu kättesaadavaks tehtud kutse loetakse kättetoimetatuks, kui saaja avab selle infosüsteemis või kinnitab infosüsteemis selle vastuvõtmist dokumenti avamata, samuti siis, kui seda teeb muu isik, kellel saaja võimaldab infosüsteemis dokumente näha. Kui kutsega ei ole e-toimiku süsteemi kaudu tutvutud teatise saatmisest arvates kolme päeva jooksul, saadetakse kutse allkirja vastu väljastatava postisaadetisena või antakse kutsutavale allkirja vastu.
[RT I, 22.03.2013, 9 - jõust. 01.04.2013]

 (5) Teatis kutse allkirja vastu kättetoimetamise kohta, postiteenuse osutaja väljastusteade ning elektronkirja väljatrükk kutse väljastamise kohta ja kinnituse väljatrükk selle kättesaamise kohta lisatakse kriminaaltoimikusse. E-toimiku süsteemi kaudu kutse kättesaamise fakt registreeritakse e-toimiku süsteemis ning väljatrükki kriminaaltoimikusse ei lisata.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

 (6) Justiitsminister võib määrusega kehtestada täpsemad nõuded kohtumenetluses menetlusdokumentide e-toimiku süsteemi kaudu elektroonilisele kättetoimetamisele.
[RT I, 22.03.2013, 9 - jõust. 01.04.2013]

§ 166.  Kutse edastamine kinnipeetavale isikule

  Kutse vahistatud või vangistust kandvale isikule edastatakse kinnipidamiskoha juhi kaudu, kes korraldab tema ilmumise.

§ 167.  Kutse edastamine kaitseväeteenistuses viibivale isikule

  Kaitseväeteenistuses olevale isikule edastatakse kutse otsese ülema kaudu, kes korraldab tema ilmumise.
[RT I 2008, 35, 212 - jõust. 01.01.2009]

§ 168.  Kutse edastamine ajalehekuulutuse kaudu

 (1) Kui kannatanuid ja tsiviilkostjaid on palju või kui nende isikuid ei ole võimalik kindlaks teha, võib uurimisasutus, prokuratuur või kohus kutsuda isiku välja ajalehekuulutuse kaudu. Sellisel viisil avaldatud kutse loetakse kätteantuks ajalehekuulutuse avaldamisest alates.

 (2) Ajalehekuulutuses märgitakse käesoleva seadustiku § 163 lõikes 2 loetletud andmed.

 (3) Ajalehekuulutus avaldatakse kohtuteadete avaldamiseks ettenähtud ajalehes vähemalt kahel korral ja vähemalt nädalase vahega.

 (4) Ajalehekuulutuse tekst lisatakse kriminaaltoimikusse.

§ 169.  Kutse edastamine isikule, kelle asukoht ei ole teada

  Kui isikule ei ole võimalik kutset edastada käesoleva seadustiku §-des 164–167 sätestatud korras, kuulutatakse ta tagaotsitavaks uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu määrusega, järgides käesoleva seadustiku §-s 140 sätestatut.

§ 1691 Kohtuistungi toimumise aja avaldamine kohtu veebilehel

  Kohtuistungi toimumise aeg avaldatakse kohtu veebilehel, märkides kriminaalasja numbri, täisealise süüdistatava nime ja alaealise süüdistatava nimetähed ning kuriteo kvalifikatsiooni karistusseadustiku vastava paragrahvi, lõike ja punkti järgi, milles isikut süüdistatakse. Kinnise kohtuistungi kohta avaldatakse üksnes toimumise aeg, kriminaalasja number ja märge, et kohtuistung on kinnine. Kohtuistungi toimumise aeg eemaldatakse veebilehelt seitsme päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

§ 170.  Kutsutu ilmumata jäämise mõjuvad põhjused

 (1) Kui kutsutul ei ole võimalik tähtpäevaks ilmuda, peab ta sellest viivitamata teatama.

 (2) Ilmumata jäämise mõjuvad põhjused on:
 1) äraolek, mis ei seondu kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumisega;
 2) kutse mittekättesaamine või hilinenult kättesaamine;
 3) raske haigestumine või lähedase ootamatu raske haigus, mis ei võimalda isikul ilmuda menetleja juurde;
 31) osavõtt varem määratud kohtuistungist;
[RT I 2008, 32, 198 - jõust. 15.07.2008] 
 4) muu asjaolu, mida uurimisasutus, prokuratuur või kohus peab mõjuvaks.

 (3) Kui kuriteo pealtnägija, kelle isikut ei ole tuvastatud, keeldub kriminaalmenetluses tunnistajana osalemast, võib uurimisasutuse ametnik teda isiku tuvastamiseks kinni pidada kuni 12 tundi, mille kohta koostatakse protokoll.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud takistuse esinemise kohta esitab isik menetlejale tõendi. Tõendi vormi ja väljaandmise korra kehtestab sotsiaalminister.
[RT I 2004, 46, 329 - jõust. 01.07.2004]


 • 0
Любовь пьянит.....но водка дешевле!

#3 Ша Нуа

Ша Нуа
 • Постоялец
 • 3 898 сообщений

Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:10

Isn’t,эти параграфы регулируют процесс вызова тебя для дачи показаний итд.

 

скорее всего этим извещением тебя ОБЯЗАЛИ дать показания. Возможности для отказа должны быть перечислены в этой же бумаге, но не думаю, что к тебе они примеримы, поэтому отказаться врядли выйдет)) но, если тебе совсем неудобно, можно попробовать связаться с ними и перенести время "встречи":)


 • 0

#4 jst

jst
 • Постоялец
 • 3 800 сообщений
 • Откуда:TLN

Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:46

Да уже все равно, прийду скажу то же самое что и написала на бумажке в день происшествия, и уйду.Думаю там больше получаса не займет. Если не поняли то дело в том, что в марте подросток купил по чужим документам алкоголь и теперь заставляют против него давать показания.


 • 0